edoc

Истражување На Локалитетот Плоча-Миќов Град Кај Градиште (Охридско Езеро) Во 2019 Година

Naumov, Goce and Hafner, Albert and Taneski, Bojan and Ballmer, Ariane and Reich, Johannes and Hostettler, Marco and Bolliger, Matthias and Francuz, John and Machkovski, Andrej and Bogaard, Amy and Antolin, Ferran and Charles, Mike and Tinner, Willy and Morales Del Molino, Cesar and Lotter, Andre. (2019) Истражување На Локалитетот Плоча-Миќов Град Кај Градиште (Охридско Езеро) Во 2019 Година. Patrimonium.mk, 12 (17). pp. 11-46.

[img] PDF (Sprache: Mazedonisch) - Published Version
1817Kb

Official URL: https://edoc.unibas.ch/74623/

Downloads: Statistics Overview

Abstract

Research In 2019 At The Site Of Ploča-Mićov Grad Near Gradište (Lake Ohrid) [in Mazedonisch]: Локалитетот Плоча-Миќов Град кај Градиште на Охридското Езеро претставу-ва една од најдобро истражените наколни на-селби во балканскиот регион, што овозможува потемелен увид во нејзиниот карактер, но и во заедниците што ја основале и користеле. Покрај придонесот на претходните истражувања на овој локалитет, голем удел во тоа има теков-ниот меѓународен проект EXPLO (Exploring the dynamics and causes of prehistoric land use change in the cradle of European farming), поддржан од Европскиот истражувачки совет. Овој проект е во соработка меѓу Универзитетот во Берн, Уни-верзитетот во Оксфорд и Универзитетот во Со-лун, додека македонски партнери се Центарот за истражување на предисторијата и Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид во домен на ископувањето на локалите-тот Плоча-Миќов Град. Како резултат на оваа соработка, годинашното истражување вклучи повеќе мултидисциплинарни сфери, како што се дендрохронологијата, археоботаниката, пале-оекологијата, проучувањето на материјалната култура итн. Во таа смисла, истражувањето во 2019 година беше надоврзување на она од прет-ходната година, но во рамки на нов проект и со вклучување на многу поголем тим од стручњаци и студенти, коишто се ангажираа во разни сег-менти од работата на Плоча-Миќов Град.
Faculties and Departments:05 Faculty of Science > Departement Umweltwissenschaften > Integrative Biologie > Archäobotanik (Antolin)
UniBasel Contributors:Antolin, Ferran
Item Type:Article
Article Subtype:Research Article
Publisher:Calamus
ISSN:1857-5811
Note:Publication type according to Uni Basel Research Database: Journal article -- UDK: 902.034.4 : 903.4(497.771)"63"
Language:UNSPECIFIED
edoc DOI:
Last Modified:05 Feb 2020 08:02
Deposited On:04 Feb 2020 13:18

Repository Staff Only: item control page